Výzva

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou

za účelom výberu dodávateľa na dodanie tovaru

Postup pri zadávaní zákazky podľa  § 117 zákona 345/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov zákazky:

„Modernizácia autoparku spoločnosti STARVYS, s.r.o.”

Predmet zákazky: dodanie dodávkového automobilu – úžitkového vozidla v počte 1 ks podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy – Špecifikácia zákazky/Cenová ponuka.

Prílohy k výzve:

Výzva_STARVYS_úžitkové vozidlo

Príloha č. 1_špecifikácia zákazky_Cenová ponuka

Príloha č. 2 _Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 3_Kúpna zmluva

Search

We offer something different to local and foreign patrons and ensure you enjoy a memorable food experience every time.